cookiesKalendarz wydarzeń

grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Debata społeczna

Debata społeczna na temat projektu PRK

Polska Rama Kwalifikacji ma wspierać wszystkich użytkowników systemu kwalifikacji: uczących się, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, pracowników, pracodawców, a także doradców zawodowych. Dlatego debata na temat stopnia i form partycypacji zainteresowanych środowisk, przede wszystkim osób obecnych na rynku pracy, ma tak istotne znaczenie dla dobrego i skutecznego budowania w naszym  kraju wiarygodnego systemu kwalifikacji opartego na odniesieniu do standardów europejskich ram kwalifikacji.

Dialog społeczny na ten temat  nie może być jednak rozumiany tylko jako wymiana informacji, ale przede wszystkim jako wspólne wypracowywanie rozwiązań najbardziej odpowiadających wszystkim uczestnikom systemu kwalifikacji. Ostateczny projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz kształt systemu kwalifikacji w naszym kraju będzie przedmiotem zmian prawnych podejmowanych z inicjatywy rządu. Niemniej jednak, na kształt proponowanych rozwiązań duży wpływ będzie miało to, co mają do powiedzenia partnerzy społeczni. Od tego, na ile już na etapie debaty o projekcie Polskiej Ramy Kwalifikacji uda się wypracować korzystne dla wszystkich rozwiązania, zależeć będzie jakość proponowanych później rozwiązań. 

Wiele zagadnień związanych z budową nowoczesnego systemu kwalifikacji (w tym także PRK) został już opracowanych i skonsultowanych. Dotyczy to między innymi zmian związanych z reformą szkolnictwa wyższego czy też prac nad systemem zarządzania jakością w edukacji. Dlatego też w ramach debaty będziemy koncentrować się  na dyskusji nad całym obszarem kwalifikacji oraz projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji. PRK powinna być narzędziem, które pozwala na  uporządkowanie i ukształtowanie systemu kwalifikacji w Polsce, uwzględniającego wszystkie obszary uczenia się: formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Aby tak się stało, niezbędne jest uzupełnienie braków związanych z elementami systemu kwalifikacji głównie w obszarze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, które odbywa się często w środowisku pracy. Stąd też  do dyskusji zapraszamy szerokie grono interesariuszy, związanych nie tylko z obszarem edukacji, ale także organizacje reprezentujące uczestników rynku pracy. Chcemy określić zasady udziału tej grupy interesariuszy w procesie weryfikacji oraz certyfikacji kompetencji. Jest to jeden z istotnych warunków funkcjonowania spójnego systemu kwalifikacji w Polsce.

Ostateczny kształt rozwiązań systemowych, w których człowiek będzie najważniejszym beneficjentem może być różny. Każde z tych potencjalnych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, dlatego rzecz wymaga dobrego rozpoznania i rzetelnej dyskusji w gronie interesariuszy. Efekty tej dyskusji chcemy wprowadzić do przyszłych rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych dotyczących funkcjonowania  systemu walidowania i certyfikowania kompetencji. Za takim kierunkiem prac przemawia też treść Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) dla uczenia się przez całe życie. W celu zapewnienia należytej relacji pomiędzy krajowymi i europejskimi ramami przewiduje się tam powołanie do życia w państwach członkowskich (zgodnie z przepisami krajowymi) odpowiednich struktur i instytucji dbających o jakość i przejrzystość tych powiązań.

Odpowiedzialność państwa w zakresie zapewnienia należytej koordynacji działań związanych z projektowaniem i wdrożeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji wynika z samego faktu przynależności do Unii Europejskiej oraz zaangażowania w prace poprzedzające przyjęcie wspomnianego Zalecenia  Parlamentu Europejskiego i Rady.

Niewiążący charakter tego Zalecenia odpowiada zasadzie pomocniczości wspierając i uzupełniając działania państw członkowskich mające na celu zwiększenie przejrzystości swoich systemów kwalifikacji, promowanie mobilności i uczenia się przez całe życie Zalecenie powinno być wdrożone zgodnie z  krajowym prawem i praktyką. Przygotowywana Polska Rama Kwalifikacji powinna być spójna z rekomendacjami związanymi z odnoszeniem krajowych ram kwalifikacji do Europejskich Ram Kwalifikacji. Oznacza to, że powinny one powstawać w zgodzie z zasadami referencji opracowanymi przez Advisory Group (Grupę Doradczą UE ds ERK). Zasady te mają szczególne znaczenie z perspektywy debaty społecznej. Prace nad krajowymi ramami kwalifikacji powinny być prowadzone z udziałem znaczących przedstawicieli wszystkich interesariuszy ram kwalifikacji.

Zgodnie z tą zasadą, działania na rzecz opracowania projektu i wprowadzenia PRK w życie będą musiały być  prowadzone we współpracy z wszystkimi głównymi interesariuszami ram kwalifikacji w Polsce, a w szczególności: z instytucjami rządowymi zaangażowanymi w system kwalifikacji, z podmiotami prowadzącymi kształcenie i szkolenia, z pracodawcami, z instytucjami reprezentującymi osoby uczące się i pracujące oraz z wieloma innymi podmiotami. Ta współpraca powinna umożliwić powstanie jednych zintegrowanych ram kwalifikacji, umożliwiających jasne i jednoznaczne przypisanie każdej kwalifikacji do właściwego poziomu. Dla koordynacji działań wielu podmiotów zaangażowanych w sprawę tworzenia, wdrażania, a następnie użytkowania ram kwalifikacji, potrzebna jest odpowiednia instytucja. Jej wytypowanie i właściwe umocowanie jest obowiązkiem państwa.

Kluczem do sukcesu przy wdrażaniu PRK jest zapewnienie autentycznego wsparcia i zaufania dla PRK wśród interesariuszy, ale przede wszystkim szersza „obudowa” społeczna, czyli wsparcie ze strony tych grup interesariuszy, którzy będą ich bezpośrednimi użytkownikami  i beneficjentami nowego systemu kwalifikacji.

Stąd też do debaty zaproszeni zostali potencjalni użytkownicy i beneficjenci krajowych ram kwalifikacji, w tym:
 • instytucje edukacyjne i szkoleniowe,
 • instytucje i ciała walidujące, egzaminujące, certyfikujące, a także  agencje zapewniające jakość kształcenia,
 • organy samorządowe, w których gestii znajdują się określone segmenty systemu edukacji i kwalifikacji,
 • organizacje pracodawców i pracowników, lub szerzej reprezentanci pracodawców i pracowników,
 • uczniowie/studenci w kraju i zagranicą, ich organizacje, a także ich rodziny,
 • nauczyciele i trenerzy oraz ich stowarzyszenia,
 • instytucje lub bezpośredni reprezentanci imigrantów i emigrantów,
 • naukowcy badający politykę edukacyjną i zagadnienia rynku pracy,
 • doradcy personalni,
 • bezrobotni oraz osoby zatrudnione chcące podnieść swe kwalifikacje,
 • organizacje zawodowe i społeczne.

Uważamy, że współpraca z interesariuszami ma kluczowe znaczenie nie tylko na etapie przyporządkowywania konkretnych kwalifikacji do określonego poziomu w „ramach”. Niewątpliwie w etapie przypisywania „numerka” poziomu (z PRK/ERK) do świadectwa czy certyfikatu często wchodzić będą w grę żywotne interesy interesariuszy – zwłaszcza instytucji wydającej certyfikat. Istotne jest tutaj jednak przede wszystkim zachowanie wiarygodności polskich propozycji w Europie. To, czy polskie kwalifikacje będą uznawane zgodnie z przypisanymi poziomami PRK, a za ich pośrednictwem także ERK, wynika też w dużym stopniu z zaufania naszych partnerów w Europie do rzetelności tego przypisania.  Jednak dla systemu jako całości o wiele ważniejszą kwestią jest uzyskanie w miarę szerokiego konsensu co do zakresu i formy partycypacji interesariuszy w całym systemie weryfikacji i certyfikacji, a przede wszystkim zapewniania jakości kwalifikacji. Ukształtowanie systemu kwalifikacji w Polsce ma przede wszystkim służyć perspektywie uczenia się przez całe życie w Polsce, a nie tylko wspierać mobilność Polaków w Europie.

Celem debaty jest uczestnictwo interesariuszy w procesie projektowania i wdrożenia PRK. Nawiązanie dialogu, wspólna praca i dyskusja umożliwi budowanie porozumienia wokół Polskiej Ramy Kwalifikacji. Pozwoli to na wypracowanie propozycji rozwiązań uwzględniających efekty debaty. Każde z wdrażanych rozwiązań, na etapie procesu legislacyjnego, podlegać będzie dalszym konsultacjom społecznym, zgodnym z przyjętymi w Polsce zasadami. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR