cookiesKalendarz wydarzeń

maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Konferencja podsumowująca debatę społeczną

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/konferencja2 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

15 czerwca 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca debatę społeczną na temat modelu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Konferencja zakończyła debatę społeczną na temat PRK.

Debata toczyła się od 16 lutego br. w 3 grupach tematycznych, każda z grup spotykała się 5 razy. Jedno ze spotkań Grupy I zostało podzielone na 2 sesje. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele różnych grup i środowisk zainteresowanych PRK; osoby związane m.in. ze środowiskiem, nauki, administracji publicznej, pracodawców, organizacjami pracowników i pracodawców, instytucjami rynku pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami pomocy i wsparcia osób poszukujących pracy, nauczyciele i wykładowcy, trenerzy. W sumie około 200 interesariuszy.

- Program konferencji

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektu ds. KRK, w prezentacji Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie wspierania uczenia się przez całe życie przedstawiła cele, przebieg i efekty debaty społecznej. Głównym celem debaty było włączenie uczestników systemu kwalifikacji w wypracowanie propozycji rozwiązań powstającego systemu. Przedstawiając wyniki debaty dr Agnieszka Chłoń-Domińczak podkreśliła znaczący wkład uczestników w dyskusję nad systemem kwalifikacji m.in. poprzez prezentowanie dobrych praktyk wypracowanych w ich organizacjach oraz wartościowe uwagi dotyczące m.in. korekty zapisów deskryptorów w modelu PRK.

- "Cele, przebieg i efekty debaty społecznej" - prezentacja


{gallery}galerie/konferencja2{/gallery}

Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej podziękowała uczestnikom debaty za udział w konsultacjach i wkład pracy wniesiony w tworzenie modelu PRK. Podkreśliła, że Polska Rama Kwalifikacji realizuje ideę uczenia się przez całe życie (LLL), spinając dwa nurty w kształceniu zawodowym polegające na podnoszeniu kwalifikacji zarówno w zakresie ogólnozawodowym jak i specjalistycznym. Minister Jaroń poprosiła uczestników debaty o kreatywny wkład podczas kolejnych spotkań i konsultacji społecznych.

Dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych podziękował Zespołowi ds. KRK za tempo prac nad tworzonym systemem kwalifikacji. Podkreślił, że system kwalifikacji powinien dobrze korespondować z systemem pozaformalnym i nieformalnym uczenia się. - Istotne dla nowego systemu są nie tylko formy kształcenia, ale przede wszystkim efekty uczenia się - mówił dr Federowicz, który zwrócił również uwagę na problem mierzenia efektów kształcenia wyższego i zawodowego. - Najskuteczniejszą metodą pomiaru jest badanie losów absolwentów i badanie kompetencji ludzi dorosłych - podsumował.

- W każdym z obszarów debaty mogliśmy zapoznać się z praktycznymi doświadczeniami  uczestników, ta dyskusja pomogła budować system kwalifikacji w oparciu o rzeczywiste procesy, tak aby system działał z korzyścią dla uczących się, którzy powinni być  w centrum systemu kształcenia – podkreślała dr Chłoń-Domińczak, prezentując wyniki spotkań Grupy I, która dyskutowała nad poziomami kwalifikacji, wymaganiami dotyczącymi wiedzy, umiejętności oraz  kompetencji indywidualnych i społecznych.

- Sercem systemu kwalifikacji są deskryptory;  praca nad nimi wymaga szczegółowych ustaleń, a wartościowe korekty, które Państwo zaproponowali podczas spotkań Grupy I, to jest materiał, nad którym intensywnie pracujemy. Sposób opisu kwalifikacji za pomocą deskryptorów jest kluczowym elementy PRK (terminologia). Potrzebujemy wspólnego języka, takiego samego rozumienia terminów, bez tego nie można ani badać, ani używać systemu kwalifikacji - podkreśliła dr Chłoń-Domińczak. Uczestnicy debaty w Grupie I dokonali korekty  propozycji zapisów deskryptorów uniwersalnych oraz właściwych dla szkolnictwa wyższego. Zaproponowali również nowe podejście do opisu deskryptorów właściwych dla edukacji zawodowej. Oceniano deskryptory pod kątem ich poziomu generyczności (szczegółowości).

- Podsumowanie obszaru 1.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji - prezentacja

Horacy Dębowski, lider Grupy II debaty, która dyskutowała nad kwestią osiągania kwalifikacji opartą na efektach uczenia się -  "ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie" , przedstawił omawiane podczas spotkań zagadnienia. - Skoro uczenie się przez cale życie jest tak ważne we współczesnych gospodarkach, to dlaczego tak niewiele osób w tym uczestniczy? To był punkt wyjścia dla naszej dyskusji – przypomniał Horacy Dębowski. Uczestnicy tej grupy debaty wskazywali bariery w uczeniu się przez całe życie w Polsce, które podzielono na 7 grup. W toku prac uczestnicy zaproponowali wiele rozwiązań służących zniwelowaniu tych barier. Podkreślono szczególną rolę PRK w tym zakresie.

- Podsumowanie obszaru 2.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji - prezentacja

Podsumowania trzeciej grupy tematycznej debaty dokonała jej liderka, Elżbieta Lechowicz. Dyskusja tej Grupy poświęcona była systemowi potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmom zapewniającym jakość kwalifikacji. Podczas spotkań zanalizowano dobre praktyki stosowane przez różne instytucje w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Na podstawie przedstawionych rozwiązań określono czynniki zapewniające wiarygodność nadawanych kwalifikacji. Wskazano również działania, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożeń w systemie walidacji.

- Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji - prezentacja

Podczas dyskusji podsumowującej pierwszą część spotkania uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na konieczność stosowania dwóch rodzajów języka służącego do opisu omawianych zagadnień. Jeden z nich to język formalny, precyzyjny i spójny z dokumentami i aktami prawnymi. Natomiast drugi to język komunikacji ze społeczeństwem i przedstawicielami mediów. Do języka powszechnego muszą trafić prawidłowe określenia zdefiniowane podczas prac nad modelem PRK. Ogromną rolę spełni w tym zakresie słownik pojęć związany z Krajowym Systemem Kwalifikacji (KSK) powstający w ramach prac nad modelem, który uporządkuje terminologię i zniweluje spory terminologiczne.

Drugą część spotkania stanowił panel dyskusyjny podsumowujący debatę społeczną z udziałem przedstawicieli uczestników grup tematycznych. W panelu wzięli udział: Barbara Barańska (Związek Banków Polskich), Krzysztof Chełpiński (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji), Jolanta Kosakowska (Związek Rzemiosła Polskiego), Andrzej Lech (Polska Izba Firm Szkoleniowych), Jolanta Rafał-Łuniewska (Ośrodek Rozwoju Edukacji), dr Tomasz Saryusz-Wolski (Instytut Badań Edukacyjnych, Politechnika Łódzka), dr Stanisław Sławiński (Instytut Badań Edukacyjnych), Monika Wojciechowska (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej), Paweł Zdun (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Dyskusję prowadził dr Zbigniew Czwartosz.

Uczestnicy dyskusji jako najważniejszy efekt udziału w debacie wskazali zdobycie wiedzy na temat PRK. Inspirujące okazało się spotkanie ludzi z różnych środowisk, które w różny sposób postrzegają kwestię kwalifikacji i kompetencji. Debata okazała się przykładem skutecznych konsultacji społecznych. Podkreślono rolę PRK w porządkowaniu kwalifikacji. PRK w integralny sposób zapewnia równoważność ścieżek formalnej, nieformalnej i pozaformalnej w dojściu do kwalifikacji. Jako niezwykle istotny wynik debaty uczestnicy wskazali wypracowanie wspólnego języka komunikowania się.

Uczestnicy debaty wyrazili nadzieję, że PRK będzie w rzeczywistości  odnosił się do efektów uczenia się, oraz że nowy system dzięki zrównaniu różnych ścieżek dojścia do kwalifikacji pozwoli na traktowanie edukacji jako całości. PRK będzie również impulsem dla oczyszczenia oświatowego systemu szkolnego z fikcji i anachronizmów. Uczestnicy wyrazili oczekiwanie, że PRK będzie łączyć wszystkich uczestników systemu i służyć rzeczywistemu potwierdzaniu efektów uczenia się oraz poruszaniu się na rynku pracy. Ponadto PRK pozwoli na uporządkowanie kwalifikacji w system kwalifikacji. Będzie także motywacją do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy oczekują przede wszystkim efektów wdrożenia PRK, które pozwolą na skrócenie procesu pozyskiwania pracowników. Oczekują też, że rejestr kwalifikacji będzie podstawą tworzenia programów szkoleniowych.

Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność wyjścia z informacją na temat PRK do odbiorców i opracowania strategii informacyjnej dotyczącej nowego systemu. PRK będzie wyzwaniem dla doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Podkreślając przy tym, że debata prowadzona była w sposób, który umożliwiał im pełną wypowiedź i dobry udział w dyskusji. Uczestnicy debaty stwierdzili, że przyszłość PRK zależy w dużej mierze od zaangażowania partnerów społecznych. Wyrażono nadzieję, że PRK będzie się zmieniać, ewoluować i dostosowywać do zmieniających się warunków. Obecnie Zespół ds. KRK opracowuje końcowy raport z debaty oraz pracuje nad tym, jak wykorzystać zdobyty w jej trakcie potencjał i dobre praktyki interesariuszy, jak również jak włączyć ich w dalsze prace nad systemem kwalifikacji. Przewidziano kolejne spotkania konsultacyjne z interesariuszami oraz konferencje na temat modelu PRK.

- Wyniki ankiety podsumowującej debatę społeczną na temat PRK

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/konferencja2 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR