cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Podsumowanie konferencji regionalnych w Warszawie

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/pods2405 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

konferencja KRK24 maja 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca cykl 16 spotkań regionalnych pod wspólnym tytułem „Krajowe ramy kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy”. O tym, jak nowy system kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji zmieni system edukacji oraz rynek pracy, na czym polega nowe podejście do uczenia się, a także jak zmienia się edukacja zawodowa opowiadali eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z kolei eksperci największych organizacji branżowych, m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedstawili dobre praktyki dbania o jakość kwalifikacji.


{gallery}galerie/pods2405{/gallery}
W konferencji wzięło udział ponad 160 przedstawicieli resortów: edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju regionalnego, pracy i polityki społecznej oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratoriów oświaty, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni wyższych, a także instytucji szkoleniowych.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dr Agnieszki Chłoń-Domińczak, liderki zespołu KRK, która mówiła o tym, dlaczego ważne jest uczenie się przez całe życie. – Promowanie dobrej jakości uczenia się w każdym wieku, w różnych formach i miejscach jest bardzo ważne, ponieważ dobra jakość oznacza wiarygodny system, w którym osoba ucząca się wie, że chcąc uzyskać kwalifikacje, musi na przykład pójść na określony kurs – tłumaczyła dr Chłoń-Domińczak. – Perspektywa uczenia się przez całe życie stawia w centrum zainteresowania rozwój osobisty, rozwój człowieka, osiąganie nowych kompetencji – niezależnie od tego jaką drogą uzyska się tę wiedzę i umiejętności – dodała ekspert. Dlatego tak ważne jest stworzenie jednego spójnego europejskiego systemu, który pozwoli na porównywanie poziomów kwalifikacji bez konieczności unifikacji programów kształcenia. Dzięki temu systemy edukacyjne państw Unii będą mogły zachować odrębność przy jednoczesnej możliwości porównania poziomu, na którym pozostaje kwalifikacja.

O Polskiej Ramie Kwalifikacji jako elastycznym narzędziu zmian w edukacji przyszłych pokoleń oraz o perspektywie skutecznej współpracy między edukacją a rynkiem pracy mówił Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jego prezentacja dotyczyła celów operacyjnych polityki uczenia się przez całe życie w Polsce, z których najważniejszy zakłada utworzenie przejrzystego i spójnego systemu kwalifikacji. Minister wskazał, że w Polsce nie ma kultury ciągłego uczenia się i zachęcał do jej stworzenia. – Ważne jest budowanie kultury uczenia się przez całe życie, pokazywanie zalet i korzyści nauki, a także wspieranie innowacyjności i kreatywności, dzięki której uczący się będą mogli dopasować się do zmian na rynku pracy oraz potrzeb społecznych – podkreślał. Na koniec minister Jakubowski omówił planowane działania związane z Krajowym Systemem Kwalifikacji oraz włączeniem kwalifikacji pełnych i cząstkowych do zintegrowanego rejestru a także wskazał, jak ważne jest wzmocnienie współpracy międzyresortowej z partnerami społecznymi i promocja wypracowanych rozwiązań. Przysłuży się to zwiększeniu przejrzystości zmodernizowanego systemu kwalifikacji, który wesprze rynek pracy, a przez to zachęci Polaków do ustawicznego kształcenia się.

Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych PO KL w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego mówił o PRK w kontekście nowego etapu programowania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. – W obecnej perspektywie finansowej wsparcie w zakresie uczenia się osób dorosłych to przede wszystkim wsparcie dla budowy efektywnego systemu otoczenia biznesu, w tym rozwój systemu uczenia się dorosłych opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji – tłumaczył – Budowa ram kwalifikacji i prowadzenie rejestru kwalifikacji nie stanowi czynności jednorazowej, ponieważ zmieniają  się potrzeby pracodawców, wymogi kwalifikacyjne, powstają nowe zawody, w których potrzebne są nowe umiejętności. Rejestr kwalifikacji będzie więc żywym organizmem. Jednym z podstawowych wyzwań jest zapewnienie funkcjonowania tego systemu, czyli prowadzenie rejestru kwalifikacji oraz sukcesywne zasilanie go nowymi danymi – powiedział Paweł Chorąży.

We wrześniu 2012 r. weszły w życie zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w obszarze egzaminów zawodowych. O tym, jak teraz wygląda potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w systemie egzaminów zewnętrznych opowiadała Ewa Rudomino z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. – Najważniejszą zmianą  było w tym przypadku wyznaczenie kwalifikacji w zawodach. Zawód może składać się z jednej, z dwóch albo nawet z trzech kwalifikacji. Egzamin zdaje się więc z danej kwalifikacji, a nie z zawodu. Pozwala to na łączenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień do pracy w różnych zawodach. Dzięki temu łatwiej jest się przekwalifikowywać, a tego właśnie wymaga obecny rynek pracy – tłumaczyła przedstawicielka CKE.
W trakcie 16 konferencji regionalnych eksperci organizacji branżowych prezentowali dobre praktyki dbania o jakość kwalifikacji branżowych. Podczas warszawskiej konferencji przedstawili je reprezentanci instytucji i organizacji aktywnie uczestniczących w debacie społecznej wokół Polskiej Ramy Kwalifikacji.

O tym, dlaczego transparentne kwalifikacje są dla tak ważne dla sektora usług finansowych mówiła Mariola Szymańska-Koszczyc z Warszawskiego Instytutu Bankowości. – Dzięki transparentnym kwalifikacjom pracownik wie, jakie wymagania ma pracodawca, a pracodawca – jakie kwalifikacje ma pracownik. Jednak najważniejsze jest to, co wie klient – mianowicie jakiej jakości obsługi może oczekiwać od certyfikowanego doradcy – tłumaczyła Szymańska-Koszczyc. Warszawski Instytut Bankowości podjął się opracowania i wdrożenia zawodowego certyfikatu w pełni zgodnego z ERK: European Financial Advisor EFA EFPA (ang. European Financial Planning Association). – Certyfikowany Doradca Finansowy EFA EFPA musi poznać potrzeby klienta, dowiedzieć się jakie ryzyko jest on gotów podjąć, jakie są jego cele finansowe i zgodnie z tym dopasować ofertę – mówiła przedstawicielka WIB.

Dr Anna Szumilewicz z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku omówiła kwestię kwalifikacji w rekreacji ruchowej na przykładzie fitnessu. – Najbardziej popularny zawód w rekreacji ruchowej to instruktor, który do 2010 roku był zawodem regulowanym. Okazało się, że aż 75% instruktorów nie jest dobrze przygotowana do wykonywania zawodu – powiedziała dr Szumilewicz. Podjęto więc prace nad procedurami nadawania kwalifikacji w rekreacji ruchowej w celu zwiększenia czytelności przyznawanych kwalifikacji, a także podniesienia jakości przygotowania zawodowego kadr rekreacji ruchowej w Polsce. Certyfikacja zawodowa umożliwia także realizację prozdrowotnej polityki europejskiej oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, co do minimalnego poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w 2009 roku opracowało system certyfikacji w zawodzie księgowego. Obejmuje on cztery stopnie kwalifikacji: I stopień - księgowy, II stopień – specjalista ds. rachunkowości, III stopień – główny księgowy, IV stopień – dyplomowany księgowy. – Certyfikacja zawodu księgowego to autorski system wprowadzony przez SKwP, który służy uzyskiwaniu, podnoszeniu, aktualizowaniu i ustawicznemu doskonaleniu wiedzy oraz umiejętności zawodowych związanych z rachunkowością. Zawód księgowego nie podlega w Polsce regulacjom prawnym. Certyfikacja wprowadzona przez SKwP jest dobrowolna i wydawane przez Stowarzyszenie certyfikaty potwierdzają posiadanie określonej wiedzy i umiejętności, wymaganych na określonym stanowisku – wytłumaczyła dr Teresa Cebrowska, przedstawicielka Stowarzyszenia.

Elżbieta Jarosz z Instytutu Języka Angielskiego Bell w Krakowie opowiadała o Europejskim Certyfikacie Znajomości Języków Obcych CEFR, nadawanym przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Edukacji Językowej EAQUALS. Europejski Certyfikat Znajomości Języków Obcych CEFR to dyplom określający stopień znajomości języka obcego w odniesieniu do europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR. Obecnie certyfikacja EAQUALS nie jest jeszcze wdrożona we wszystkich krajach europejskich, ale trwają pracę nad wprowadzeniem jej w całej Europie. Grupy robocze EAQUALS przygotowują, testują materiały i procedury oraz powielają  je dla różnych języków.

Związek Rzemiosła Polskiego także zajmuje się kwestiami związanymi z walidowaniem efektów uczenia się nabywanych poza formalnym systemem edukacji. O potwierdzaniu zdobytych umiejętności na przykładzie kwalifikacji czeladnika i mistrza opowiedziała Jolanta Kosakowska z ZRP. – Istnieje kilka ścieżek dojścia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego uwzględniających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz okres wykonywania zawodu, którego ma dotyczyć egzamin. Egzamin czeladniczy czy mistrzowski to proces, mający na celu ocenę poziomu opanowania wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wykonywaniem danej profesji, zebranych we właściwe zestawy efektów uczenia się – wyjaśniała Kosakowska. Obecnie egzaminy rzemieślnicze w Polsce obejmują już 115 zawodów, w tym 48 szkolnych i 67 pozaszkolnych.

Relacje z konferencji regionalnych - rok 2013
Wrocław
Łódź
Gdańsk
Rzeszów
Opole
Kielce
Poznań
Bydgoszcz
Olsztyn
Lublin
Kraków

Relacje z konferencji regionalnych - rok 2012
Katowice
Białystok
Szczecin
Zielona Góra
Toruń

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/pods2405 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR