cookiesKalendarz wydarzeń

listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Konferencje

Eksperci unijni o kwalifikacjach

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/pla2015 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Eksperci unijni o kwalifikacjachSeminarium dyskusyjne „Peer Learning Activity (PLA)”, realizowane w ramach Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
W dniach 16-17 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się seminarium dyskusyjne „Peer Learning Activity (PLA)”, realizowane w ramach Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji. W dwudniowym spotkaniu i dyskusji wzięli udział przedstawiciele Grupy Doradczej, eksperci ds. ram kwalifikacji uczestniczący w grupie dyskusyjnej PLA, polscy specjaliści i przedstawiciele instytucji pracujących nad ramami kwalifikacji oraz eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Głównym tematem dwudniowego seminarium był proces dostosowywania i odnoszenia krajowych ram kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), a także określanie metodologii przypisywania poziomów do kwalifikacji. Kolejnym zagadnieniem, poruszanym podczas sesji plenarnych, było podsumowanie procesów referencyjnych oraz rozważenie drugiej fali referencji.

Konferencję otworzyła wiceminister edukacji narodowej Ewa Dudek: -  Prace nad krajowymi ramami kwalifikacji to wspieranie uczenia się przez całe życie. Polskie prace prowadziliśmy w ramach dialogu społecznego z naszymi interesariuszami. Istotnym elementem stał się dla nas także dialog międzynarodowy i korzystanie z doświadczeń międzynarodowych w procesie odnoszenia krajowych ram kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Po zapoznaniu zgromadzonych gości z zagadnieniami seminarium jako pierwszy głos zabrał Jens Bjornavold, przedstawiciel Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), prezentując różne metody przypisywania poziomów do kwalifikacji i podsumowując pierwszą falę procesu referencyjnego: - Od września 2009 roku do stycznia 2015 roku większość krajów europejskich (z wyjątkiem Włoch) zdecydowała się wdrożyć do swojego systemu kwalifikacji cele i założenia Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Był to bardzo poważny krok, pozwalający na dostosowanie krajowych ram kwalifikacji do wymogów unijnych, dających przy tym poszczególnym krajom możliwość rozszerzenia dróg dochodzenia do kwalifikacji w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się.

W raportach referencyjnych wybranym krajom udało się wypracować spójny opis kwalifikacji na wszystkich jej poziomach. Współpraca między poszczególnymi krajami pokazała, jak wiele kraje europejskie mogą od siebie czerpać, stając się inspiracją dla siebie nawzajem. Jesteśmy na dobrej drodze do wykorzystania pełnego potencjału europejskich ram kwalifikacji.

Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna, w której Brigitte Bouquet, przedstawicielka francuskiej Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP), omówiła zagrożenia i szanse jakie niesie ze sobą wdrażanie poziomów kwalifikacji do krajowych systemów kwalifikacji. -  Ustalanie odgórnych poziomów kwalifikacji zawsze wiąże się z ryzykiem, ale i z określonymi korzyściami. Z praktycznych doświadczeń, np. naszych francuskich, wynikało, że postawiono zbyt wiele wymagań prowadzących do uzyskania danej kwalifikacji. Podkreśliła, że nawet w sytuacji jeśli dana osoba była w stanie ją uzyskać, to nie musiało się wiązać to ze spełnieniem oczekiwań pracodawców lub/i danego sektora gospodarczego. Dlatego we Francji w procesie zmiany większy nacisk położono na rozpoznanie, jakie kwalifikacje są faktycznie wymagane w danym sektorze -   postawiono na umiejętności przekrojowe oraz uszeregowano i ujednolicono cały system.

{gallery}galerie/pla2015{/gallery}
Istotnym elementem seminarium dyskusyjnego była także wypowiedź Mike’a Colesa, eksperta Komisji Europejskiej ds. Europejskich Ram Kwalifikacji, który w swoim wystąpieniu podsumował: -  Włączenie kwalifikacji i krajowych systemów kwalifikacji do  konkretnych poziomów krajowych ram kwalifikacji i powiązanie ich z Europejską Ramą Kwalifikacji ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości i porównywalności kwalifikacji w Europie.

Następnie uczestnicy seminarium podzielili się na trzy grupy warsztatowe w celu dokonania  analizy dobrych praktyk w poszczególnych krajach i wypracowania rozwiązań dla procesu przypisywania poziomów do kwalifikacji.

Pierwsza grupa miała za zadanie ustalić, jaką rolę powinni odgrywać partnerzy społeczni w procesie przypisywania poziomów do kwalifikacji na podstawie analizy dobrych praktyk ze Szkocji, Francji oraz Włoch. Zadaniem drugiej grupy była praca nad metodą ustalania poziomów kwalifikacji w oparciu o doświadczenia z Polski, Węgier oraz Europejskiej Fundacji ds. Kształcenia (ETF). Ostatnia grupa warsztatowa miała przeanalizować, jakie elementy należy uwzględniać, a z jakich zrezygnować przy przypisywaniu poziomów do kwalifikacji, bazując na praktykach wypracowanych w Niemczech i Szwajcarii.

Na początku drugiego dnia seminarium dyskusyjnego zostały zaprezentowane i podsumowane wyniki trzech warsztatów. Jako pierwszy głos zabrał Gabor Bay z węgierskiego Urzędu ds. Edukacji: - Zaangażowanie partnerów społecznych różni się w poszczególnych krajach. W dużym stopniu jest to wynikiem odmiennego podejścia do wprowadzania ram kwalifikacji, postrzegania tego tematu przez poszczególne instytucje wspierające oraz odmienny sposób mierzenia efektów uczenia się. Proces alokacji kwalifikacji jest skomplikowany i wielostopniowy, na różnych etapach różne grupy docelowe powinny bardziej angażować się w jego tworzenie.

Tomasz Saryusz-Wolski z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawił rezultaty prac grupy drugiej. W podsumowaniu zaznaczył, jakie podmioty powinny zostać w większym stopniu włączone w prace nad metodą ustalania poziomów kwalifikacji: - Analiza doświadczeń z sześciu krajów - Polski, Węgier, Albanii, Serbii, Maroka oraz Macedonii, pozwoliła nam zauważyć, że w procesie ustalania poziomów kwalifikacji powinny brać udział nie tylko  instytucje edukacyjne poszczególnych krajów, ale także interesariusze systemu kwalifikacji oraz decydenci.

Podsumowanie prac trzeciej grupy warsztatowej zaprezentowała Agata Poczmańska z Instytutu Badań Edukacyjnych: - Po przeanalizowaniu doświadczeń z Niemiec i Szwajcarii wyszczególniono kilka ważnych czynników, które mogą mieć znaczenie w procesie przypisywania poziomów do kwalifikacji. Istotne jest wyszczególnienie efektów uczenia się oraz zebranie informacji na temat innych kwalifikacji, ale zbliżonych do tej, która jest opisywana. Należy zwracać uwagę na ilość czasu niezbędnego do uzyskania konkretnego poziomu kwalifikacji, a także odnieść się do międzynarodowego rynku pracy i sprecyzować wymagania merytoryczne.

Oprócz ekspertów z Unii Europejskiej wystąpiła także ekspert Yee Wah Cheng z Sekretariatu ds. Ram Kwalifikacji z Hongkongu. Opowiedziała m.in. o sposobach i korzyściach płynących z odniesienia krajowych ram kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. - Prace nad ERK w Hongkongu rozpoczęto w listopadzie 2014 roku i potrwają one do końca pierwszego kwartału 2016 roku. Założeniem tego projektu jest większe zrozumienie sposobu prezentowania i analizowania kwalifikacji w Hongkongu i krajach UE. Dzięki tej wiedzy łatwiej będzie można podjąć pracę w Hongkongu osobom uczącym się w Unii Europejskiej  - podsumowała.

Organizatorami seminarium dyskusyjnego były Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego (DG EMPL) działająca przy Komisji Europejskiej, EQF AG Ekspert, Urząd ds. Edukacji na Węgrzech i Instytut Badań Edukacyjnych.    Program

Notki Bio


Prezentacje:Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/pla2015 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR