cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Historia ram w Europie

Idea Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) pojawiła się w 2004 roku. Została sformułowana  przez Komisję Europejską w październiku 2006 roku, formalnie przyjęta przez Parlament Europejski 23 kwietnia 2008 roku (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie).

Zalecenie to poprzedzone zostało decyzją konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe podjętej w Bergen w 2005 roku, w czasie której uznano, że kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim powinny wdrożyć Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area ). Istotnym uzupełnieniem Zalecenia Parlamentu i Rady w sprawie ERK z 2008 r. było Zalecenie z 18 czerwca 2009 r.  dotyczące edukacji zawodowej (Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

ERK to pierwszy międzynarodowy układ odniesienia, który obejmuje wszystkie kwalifikacje i oparty jest całkowicie na efektach uczenia się. Celem ERK jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie wzrost mobilności siły roboczej, promowanie uczenia się przez całe życie oraz rozwój społeczeństw rozwiniętej demokracji.Źródło: Opracowanie własne IBE


Europejskie ramy kwalifikacji zostały tak zaprojektowane, aby stanowić system czyli układ odniesienia dla różnych systemów i ram kwalifikacji w Europie. W tym sensie stanowią metasystem dla systemów krajowych. W procesie wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji zakłada się, że każdy kraj powinien odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji. Odbyłoby się to za pośrednictwem krajowych ram kwalifikacji lub inaczej zdefiniowanych poziomów w krajowym systemie kwalifikacji. ERK pozwalają na zintegrowanie w jednym opisie efektów uczenia się uzyskiwanych w systemie edukacji ogólnej, wyższej oraz zawodowej (łącznie ze szkoleniami) – formalnej i nieformalnej.  

Zobacz, jak do ERK mają się ramy kwalifikacji poszczególnych krajów. Jak dotąd, tylko niektóre państwa odniosły swoje ramy do systemu europejskiego.   

Nad wdrożeniem Europejskich Ram Kwalifikacji czuwa Grupa Doradcza (EQF Advisory Group) posiadająca mandat Komisji Europejskiej, władz państw członkowskich jak również partnerów społecznych. Grupę Doradczą wspomagają eksperci zgromadzeni w jednym z ośmiu działających w ramach Education and Training 2010 Work Programme klastrów.

Przyjmuje się, że docelowo wszystkie kwalifikacje nadawane w Europie (poświadczone przez dyplomy, świadectwa, certyfikaty, upoważnienia) będą zawierały odniesienie do Europejskich Ram Kwalifikacji. Przystąpienie do programu wdrożenia krajowych ram jest dobrowolne, ale dla państw, które się na to zdecydują, zalecane jest przyjęcie następujących terminów realizacji:
  • Do 2010: powiązanie krajowych systemów edukacji z europejskimi ramami kwalifikacji za pośrednictwem  krajowych ram kwalifikacji
  • Do 2012: podjęcie decyzji o umieszczaniu na krajowych dokumentach poświadczających uzyskane kwalifikacje odniesienia do stosownego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji.
(Za raportem "Od  Europejskich  do  Polskich  Ram  Kwalifikacji" Zespołu Ekspertów I etapu prac nad KRK).


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR