cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Debata społeczna

Podsumowanie debaty społecznej - relacja

Podsumowanie debaty społecznej – relacja24 września 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja, podsumowująca debatę społeczną dotyczącą Polskiej Ramy Kwalifikacji. Okazją do spotkania blisko 150 przedstawicieli administracji państwowej, uczelni wyższych, organizacji pracodawców było zakończenie II etapu debaty społecznej. Podczas konferencji eksperci instytutu zaprezentowali m.in. stan prac w projekcie, słownik KSK, założenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, a także plan działań na przyszłość, w tym kampanię informacyjną.  Konferencję rozpoczęła dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – lider projektu KRK, dziękując licznie przybyłym gościom za udział w debacie społecznej i zaangażowanie. Podkreśliła jednocześnie, że nie jest to koniec konsultacji z partnerami społecznymi, lecz zmiana formy na pracę w grupach branżowych, spotkania seminaryjne i konferencje regionalne.

II etap debaty społecznej, którego zwieńczeniem była warszawska konferencja, trwał od lutego 2012 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele ministerstw, urzędów pracy, organizacji pracodawców, firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych. Pracowali w trzech grupach tematycznych, skupiających się wokół: zagadnienia poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji i ich charakterystyk, zasad przypisywania kwalifikacji do poziomów w PRK oraz założeń krajowego systemu kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji. – Wiele omawianych podczas spotkań zagadnień np. charakterystyki poziomów, sektorowe ramy kwalifikacji czy sprawy własności kwalifikacji, wzbudzało ożywione dyskusje – mówiła Agnieszka Chłoń-Domińczak. – Jest to dla nas bardzo ważne, bo dzięki takim dialogom dostajemy od uczestników debaty różne rady, sugestie, dowiadujemy się, jakie mają oczekiwania, potrzeby, ale także jakie wątpliwości – podkreślała Chłoń-Domińczak.Następnie Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych opowiedział o pracach nad drugim wydaniem „Słownika podstawowych pojęć dotyczących krajowego systemu kwalifikacji”, uzupełnioną wersją poprzedniego. – Punktem wyjścia, czyli bazą drugiego wydania, jest 17 haseł, które znajdują się w raporcie referencyjnym. Są to m.in. akumulowanie osiągnięć, kwalifikacja zarejestrowana, walidacja, składnik opisu poziomów kwalifikacji (deskryptor), kompetencje społeczne – wymienił ekspert Horacy Dębowski, dodając, że będzie to dobry materiał do dalszej dyskusji o tym, jakich pojęć jeszcze brakuje. Publikacja jest już ukończona i do końca tego roku będzie wydana i udostępniona przez IBE.

Kolejne wystąpienie, dotyczące rezultatów prac w grupach branżowych, również należało do Horacego Dębowskiego. Ekspert mówił o współpracy z zespołami branżowymi, z którymi prowadzone są prace m.in. nad propozycją zasad określania poziomu kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji i wstępnym przypisywaniem poziomu PRK. Wstępny poziom w PRK udało się przypisać aż 413 kwalifikacjom. – Do określenia poziomu kwalifikacji niezbędne są nie tylko efekty uczenia się, ale też informacje o warunkach ubiegania się o kwalifikację, zakresie i specyfice zadań, do wykonywania których przygotowana jest osoba posiadająca kwalifikację, jak i informacje o metodzie i narzędziach weryfikacji efektów uczenia się. Drugi kluczowy wniosek mówi o tym, że kwalifikacja powinna zostać przypisana do tego poziomu, który odpowiada jej najlepiej, tzn. do tego, który odpowiada kluczowym efektom uczenia się lepiej niż inne poziomy – powiedział Horacy Dębowski z IBE.O Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) opowiedziała Elżbieta Lechowicz z IBE. – ZRK obok Polskiej Ramy Kwalifikacji będzie instrumentem integrującym krajowy system kwalifikacji. Rejestr ten będzie zawierał informacje o wszystkich kwalifikacjach edukacji formalnej w Polsce, a każda wpisana do rejestru kwalifikacja będzie przypisana do odpowiedniego poziomu w PRK – wytłumaczyła ekspert. – ZRK będzie „łącznikiem” pomiędzy podsystemami kwalifikacji, funkcjonującymi dotychczas autonomicznie – podkreśliła Elżbieta Lechowicz. Ekspert wyjaśniała też projektowane zasady zgłaszania kwalifikacji rejestru, a także rolę ministerstw w tym procesie.Kolejny prelegent z Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Tomasz Saryusz-Wolski, przedstawił wyniki pilotażu ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), przeprowadzonego w Państwowej Szkole Zawodowej w Elblągu. Jednym z celów pilotażu była próba odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje zbieżność, a jeśli tak, to w jakim stopniu, pomiędzy efektami kształcenia zapisanymi w programach kształcenia studiów I stopnia (6. poziom PRK) a kompetencjami zawodowymi typowymi dla stanowisk zajmowanych przez absolwentów?”. – Analiza typowych stanowisk pracy w połączeniu z analizą programów studiów pozwala na zdefiniowanie zawodowych jednostek uczenia, czyli takich, którym można przypisać punkty ECVET.

Analiza ta pozwala również na sprawdzenie czy wszystkie kompetencje potrzebne do wykonywania uogólnionych zadań zawodowych są rozwijane w programie kształcenia. Ponadto umożliwia zaproponowanie ewentualnego uzupełnienia, zmiany efektów kształcenia w celu lepszego dostosowania do potrzeb zatrudnienia, dodanie efektów do istniejących przedmiotów, albo dodanie przedmiotów o charakterze zawodowym, praktycznym, lub praktyk zawodowych rozwijających określone kompetencje – przedstawił wnioski ekspert. – Wyodrębnienie zawodowych jednostek uczenia się ECVET pozwala na ocenę „zawodowości” programu kształcenia, czyli na określenie, ile owego kształcenia zawodowego rzeczywiście znajduje się w programach studiów prowadzonych przez szkołę zawodową – podsumował dr Saryusz-Wolski.Dokonania na polu upowszechniania oraz planowane działania w ramach projektu KRK zaprezentowała Beata Balińska, liderka Zespołu ds. Współpracy Ponadnarodowej i Upowszechniania w IBE. – Dzięki współpracy krajowej, m.in. poprzez organizację konferencji, udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz organizację seminariów dla doradców zawodowych i szkolnych, nauczycieli i wizytatorów informacje o KRK dotarły do tysięcy osób – wyjaśniała Balińska. – Podczas seminariów, które mają formę warsztatową dokładnie tłumaczymy, czym jest Polska Rama Kwalifikacji, pokazujemy jak funkcjonuje oraz jak można jej używać, aby wesprzeć pracę doradcy zawodowego i szkolnego. W najbliższych planach mamy publikacje naukowe, raporty z badań, nowe broszury, działania reklamowe. Odbędą się również kolejne ogólnopolskie konferencje oraz seminaria dla doradców zawodowych i szkolnych na terenie całej Polski – zapowiedziała Beata Balińska.O KRK z perspektywy pracodawców opowiedzieli przedstawiciele instytucji, które aktywnie uczestniczyły w II etapie debaty społecznej – Krzysztof Chełpiński z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Andrzej Butra z Pearson Qualifications International.– Polscy przedsiębiorcy potrzebują pracowników o dopasowanych do potrzeb rynku kwalifikacjach, które można byłoby łatwo i skutecznie zweryfikować. Konieczny jest elastyczny i szybko reagujący na potrzeby rynku system kształcenia pracowników, gwarantujący uzyskanie kwalifikacji odpowiadających oczekiwaniom pracodawców. Brakuje niestety systemu informowania o potrzebach rynku pracy, jak i współpracy środowisk akademickich z przedsiębiorcami w zakresie wspólnego definiowania kierunków kształcenia. Ponadto oferta szkoleniowa jest niedostosowana do potrzeb rynku pracy oraz brakuje systemu zapewniania jakości szkoleń – diagnozował kluczowe problemy Krzysztof Chełpiński z KIGEiT. – Niezwykle istotne jest więc stworzenie krajowego rejestru kwalifikacji oraz współpraca przedstawicieli edukacji i przedsiębiorców w definiowaniu kompetencji dla poszczególnych branż – podsumował Chełpiński.

Z kolei Andrzej Butra opowiedział o tym, co zyskują pracodawcy dzięki dyplomom i certyfikatom. – Z punktu widzenia pracodawców korzyści ze szkoleń potwierdzonych certyfikowanymi kwalifikacjami to przede wszystkim lepsze wyniki, zniwelowanie różnic w umiejętnościach pracowników w firmie, zwiększenie motywacji pracowników oraz obniżenie fluktuacji kadry pracowniczej – wymieniał Butra.

Jak zwykle na spotkaniach debaty, na zakończenie miała również miejsce żywa dyskusja. Na koniec zespół upowszechniania zadeklarował gotowość wysłania materiałów na temat ramy wszystkim zainteresowanym oraz zaapelował o zgłaszanie osób i środowisk na konferencje KRK.

Lider projektu Agnieszka Chłoń-Domińczak zapowiedziała, że 1 października uczestnicy debaty zostaną zaproszenie do konsultacji on line (poprzez narzędzie na stronie projektu) na temat raportu z debaty, który następnie zostanie opublikowany.

Prezentacje:


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR