cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Sektorowa rama kwalifikacji dla bankowości

Banki: oczekujemy wdrożenia naszych ram
– Banki wykorzystały szansę, jaką był projekt opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce (SRKB). Teraz oczekujemy, że ramy zostaną wdrożone, tzn. staną się częścią praktyk rynkowych i nowo tworzonego, publicznego systemu kwalifikacji – mówiła w 2015 r. Mariola Szymańska-Koszczyc z Warszawskiego Instytutu Bankowości, kierownik merytoryczny projektu SRKB.Pierwsza rama sektorowa, opracowana w Polsce, dotyczyła bankowości. Bankowcy uznali, że sami chcą opracować ramę sektorową. Zwłaszcza jeśli rama sektorowa ma stać się częścią publicznej Polskiej Ramy Kwalifikacji i pośrednio Europejskiej Ramy Kwalifikacji, powinna dobrze odzwierciedlać specyfikę branży. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) to tzw. duży obrazek wymagań kwalifikacyjnych dla bankowców, który jest branżową interpretacją wymagań kwalifikacyjnych Polskiej Ramy Kwalifikacji. Porządkuje wymagania na pięciu poziomach PRK – od 3. do 7. Tak jak w Polskiej Ramie Kwalifikacji, wymagania dla bankowców opisane są w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Oznacza to, że każdy poziom ramy sektorowej informuje, co posiadacz kwalifikacji na tym poziomie powinien wiedzieć, potrafić i jak ma się zachować w swojej roli zawodowej. Dodatkowo, w SRKB wprowadzono krótki opis profilu posiadacza kwalifikacji na każdym poziomie oraz typu stanowiska, na którym kwalifikacje z tego poziomu mogą znaleźć zastosowanie. W ten sposób SRKB jest bardziej przyjazna i łatwiejsza w stosowaniu. Sektorowa Rama ułatwi tworzenie nowych, spójnych standardów zawodowych przez organizacje branżowe oraz lepiej dopasowanych do potrzeb rynkowych programów szkoleniowych. – Przejrzystym, rzetelnym kwalifikacjom towarzyszy kodeks etyki i wymóg stałego rozwoju zawodowego. Certyfikat zawodowy staje się narzędziem komunikacji między klientami, pracownikami, firmami i nadzorcami rynku – potwierdzała Mariola Szymańska- -Koszczyc. – Klienci wiedzą, jakimi kwalifikacjami dysponują obsługujący ich pracownicy. Pracownicy mają czytelny obraz oczekiwań ze strony pracodawców. Firmy zaś mogą być pewne, że inwestując w odpowiednie kwalifikacje pracowników, będą działać w zgodzie z wymaganiami nadzoru. To wizja sektora opartego na umiejętnościach, którą warto wprowadzić w życie – uważała.

Sektorowa rama kwalifikacji
dla sektora bankowego w PolsceSRKB jako źródło dobrej zmiany

 • Jaka jest SRKB? Jakie są efekty uczenia się, opisujące poszczególne poziomy kwalifikacji? Wynikają z głównych procesów biznesowych i odnoszą się do kluczowych profili zawodowych sektora.
 • Odwzorowują najważniejsze potrzeby kwalifikacji w branży.
 • Są branżową interpretacją uniwersalnych charakterystyk PRK.
 • Są zebrane w opisy poziomów – tak, aby zapewnić równowagę pomiędzy szczegółowością opisu – dla odzwierciedlenia specyfiki branży – i uogólnieniem – dla objęcia różnorodnych kwalifikacji, jakie mogą znaleźć się na danym poziomie ramy.

W trakcie przygotowań do opracowania SRKB analizie poddano 67 stanowisk pracy w kluczowych obszarach biznesowych, m.in. związane z: obsługą klienta i doradztwem w bankowości detalicznej, bankowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjnej, ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, także controllingiem, operacjami dealingowymi, audytem wewnętrznym, zapewnieniem zgodności (compliance), bezpieczeństwem (w tym IT), marketingiem i analizami strategicznymi.

Dla opracowania opisów ramy wykorzystano także tzw. wyznaczniki sektorowe. Są to specyficzne i kluczowe dla branży obszary kompetencji, charakteryzujące kwalifikacje sektora bankowego i odróżniające je od kwalifikacji innych sektorów. Jako zbiór są one reprezentatywne dla całości efektów uczenia się, zawartych w kwalifikacjach sektora bankowego. Na każdym z poziomów SRKB odnaleźć można efekty uczenia się, odnoszące się do każdego z wyznaczników. Narasta natomiast ich złożoność i integracja, tzn. jeden wymagany efekt uczenia się może odnosić się do kilku wyznaczników, np. „Potrafi przygotować rozwiązania dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych, w zgodzie z przyjętymi w banku granicami dopuszczalnego ryzyka, z wymogami prawa i standardami bezpieczeństwa, z nastawieniem na podnoszenie jakości i wykorzystaniem dostępnych technologii”.

Zdefiniowano pięć wyznaczników dla efektów uczenia się w sektorze bankowym, tzw. orientacji:

 • orientacja na rynki finansowe i otoczenie makroekonomiczne;
 • orientacja na klienta;
 • orientacja na relację ryzyko/dochód;
 • orientacja na proces i organizację działalności bankowej;
 • orientacja na bezpieczeństwo i ład korporacyjny w banku.


– Najważniejsze jest to, iż sektor bankowości uznał, że opracowanie ramy kwalifikacji może przynieść wymierne korzyści i aktywnie włączył się w jej tworzenie. Teraz wszyscy czekamy na to, by ramy zostały wdrożone, w tym, aby ramy sektorowe mogły korzystać z faktu bycia częścią publicznego systemu kwalifikacji. Tylko wówczas dostępny będzie potencjał sektorowych ram – przekonuje kierownik merytoryczna projektu. – Mamy przekonanie, że na tym etapie tworzenia ram zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, i najlepiej, jak mogliśmy. Oczywiście, każda rama wymaga monitoringu i aktualizacji. Może i powinna być doskonalona. Jednak teraz najważniejsze jest to, aby, wykonana już przez sektor, wspólna praca została naprawdę wykorzystana. Bo warto – dodała.
 
W projekcie tworzenia SRKB uczestniczyli przedstawiciele 17 banków komercyjnych, jednego banku państwowego, dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych, jednej organizacji branżowej, trzech firm szkoleniowych, siedmiu wyższych uczelni oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Partnerem projektu był Związek Banków Polskich.

– SRKB, jak sama nazwa wskazuje, tworzy uporządkowaną strukturę poziomów kwalifikacji. W tym sensie nie zawiera konkretnych kwalifikacji. Służy do przypisania poziomu kwalifikacjom i w ten sposób może prowadzić do stworzenia sektorowej mapy kwalifikacji. Jednocześnie w sektorze bankowym dokonano już pierwszych, nieformalnych rekomendacji poziomów dla konkretnych kwalifikacji, np. Europejski Certyfikat Bankowca, ECB EFCB ma rekomendację 4. poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji, a Certyfikowany Doradca Finansowy EFA EFPA – 5. poziomu ERK – dodała Mariola Szymańska-Koszczyc. Uważa, że wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji jest szansą, którą sektor usług finansowych w Polsce może, powinien i chce wykorzystać. – Jest ważne, aby zaprezentować dorobek kwalifikacyjny sektora i wprowadzić jego najważniejsze kwalifikacje do PRK – podkreśliła. – Cechą sektora usług finansowych jest ryzyko. Do stabilnego funkcjonowania potrzebuje on kapitału. Jest to kapitał finansowy, ale także ludzki – intelektualny. Przejrzyste, rzetelnie potwierdzone i stale aktualizowane kwalifikacje są ważnym elementem budowania wiarygodności branży, opartym w dużej mierze na ludziach. To wyzwanie czasu i zobowiązanie wobec przyszłości – dodała.

Dzisiaj katalog kwalifikacji o charakterze rynkowym dla sektora bankowego to m.in.:

 • Certyfikat ogólnobankowy ECB EFCB (EBTN/SSKBP) oraz Dyplomowany Pracownik Bankowy (SSKBP),
 • Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem (WIB), Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska (WIB/ ACI Polska),
 • Certyfikat z zakresu controllingu bankowego (WIB),
 • Certyfikowany Konsultant Finansowy (SSKBP),
 • Specjalista ds. Analizy Kredytowej (SSKBP),
 • trzy certyfikaty z zakresu doradztwa finansowego, oparte na standardzie EFPA (European Financial Planning Association).

Warszawski Instytut Bankowości był też koordynatorem unijnego projektu FIRST, w którym uczestniczyły organizacje z 17 krajów UE. Jego efektem było przełożenie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) na język i potrzeby europejskiego sektora usług finansowych. Stworzony został w ten sposób tzw. translator, czyli opis ośmiu poziomów kwalifikacji w tym sektorze, w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji. Projekt FIRST stał się inspiracją i punktem startowym przy tworzeniu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce. Za modelowy przykład certyfikatu, opisanego efektami uczenia się i zgodnego z zasadami ERK oraz PRK, instytut podaje kwalifikację Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFA EFPA. Pierwsze certyfikaty wręczono polskim doradcom finansowym w 2008 r. Dzisiaj ma je ponad 300 profesjonalistów w Polsce i 40 tysięcy w Europie.

Korzyści i dla banków, i dla klientów

Jak ocenili twórcy ramy, jeśli PRK zostanie prawidłowo wdrożona, to dzięki SKRB nowe kwalifikacje w ich branży zyskają na jakości. Mają być:

 • Istotne dla ludzi, organizacji i rynku pracy. Odzwierciedlają bowiem najważniejsze procesy biznesowe i role zawodowe w sektorze, wiążą je ze stanowiskami pracy i umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań zawodowych;
 • Przejrzyste (transparentne). Dlatego że jasno opisują, co posiadacz określonego dyplomu czy certyfikatu wie, umie, i jak potrafi się zachować w swojej roli zawodowej. Dzięki temu mogą być szeroko stosowane w różnych procesach zarządzania w banku oraz w komunikowaniu się i współpracy pomiędzy firmą, pracownikiem, klientem oraz organami nadzorczymi;
 • Rzetelne, dzięki szczegółowemu opisaniu wymaganych kompetencji i zapewnieniu obiektywnego i adekwatnego do wymagań sposobu sprawdzania kwalifikacji. To buduje zaufanie, niezbędne w sektorze bankowym;
 • Elastyczne i efektywne oraz dostępne, ponieważ otwierają możliwość zdobycia kwalifikacji różnymi drogami, w edukacji formalnej, poprzez kursy i szkolenia, ale też poprzez samokształcenie lub doświadczenie (tzw. uczenie się nieformalne). Dzięki temu każdy może dopasować swój czas, nakład pracy i fundusze do potrzeb i możliwości ludzi i organizacji;
 • Motywujące do uczenia się przez całe życie. Mają motywować, wspierać i nagradzać stały rozwój zawodowy. Jest to niezbędne z punktu widzenia pracownika, aby utrzymać się na rynku pracy, i z punktu widzenia pracodawcy, aby rozwijać kapitał intelektualny banku i wzmacniać jego pozycję rynkową. Na globalizującym się rynku usług finansowych strategicznym zadaniem polskiego sektora bankowego jest trwałe podnoszenie potencjału umiejętności polskiej kadry jako fundamentu konkurencyjności ludzi i firm na rynku międzynarodowym;
 • Znane, wspierane i stosowane przez ludzi i organizacje, również w wymiarze międzynarodowym.

Mieli przewagę na starcie

SRKB nie była pierwszą inicjatywą polskiego sektora w tworzeniu kwalifikacji. Prace nad sektorową ramą oparto na istniejącym dorobku kwalifikacyjnym sektora. Już w roku 1996 Związek Banków Polskich, wraz ze szkołami bankowymi i przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, zainicjował System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP). W roku 2005 do polskiego systemu włączono Europejski Certyfikat Ogólnobankowy European Foundation Certificate in Banking – ECB EFCB, opracowany przez European Banking and Financial Services Training Association (EBTN), który zrzesza wiodące instytuty bankowe w Europie. W kolejnych latach WIB tworzył nowe certyfikaty zawodowe, opisane efektami uczenia się, uzupełniające system SSKBP. W ostatnim czasie przygotowano również nowy certyfikat – Certyfikowany Konsultant Finansowy – w ramach SSKBP.
Załączniki:


Andrzej Lech, Warszawski Instytut Bankowości

Zintegrowany System Kwalifikacji, który budujemy w Polsce już od wielu lat, spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem sektora bankowego. WIB wraz z podobnymi instytucjami kilkunastu krajów Europy zaczął już takie prace znacznie wcześniej w związku z wejściem w życie Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Ta wspólna debata uświadomiła nam, jak istotne to może być dla każdego sektora w Polsce. Choć trzeba zaznaczyć, że sektor bankowy jest bardziej uregulowany niż inne. W związku z tym transparentne, wiarygodne kwalifikacje mogą mieć dla niego szczególne znaczenie. Proces zainicjowany w Polsce spotkał się z dobrym przyjęciem wielu sfer edukacji i biznesu. Te kilka lat dało nam ogromny efekt w postaci porozumienia i komunikacji. Rama, która powstała, jest pewnym symbolem – stworzyliśmy język, którym się posługujemy. Musieliśmy pokazać siebie nawzajem, zrozumieć swoje różnice i stworzyć pensum wspólnego interesu i celu.

Przez tych kilka lat zbudowaliśmy sporo narzędzi, które mają ogromną wartość użytkową. Stworzyliśmy też spory potencjał społeczny i ekspercki instytucji i ludzi zainteresowanych i rozumiejących ten proces. Teraz musimy się wspólnie pomartwić o to, by ten proces nie został zahamowany. Ponieważ stworzyliśmy dopiero pierwszy etap. Jeśli chodzi o odbiór społeczny, to jest to dopiero początek drogi. Interes w powstaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji mają wszyscy, zwłaszcza pracownicy i pracodawcy. Ale również klienci i branże szkoleniowe. Pracownik i pracodawca zyskują prosty język porozumiewania się. Kwalifikacja jest pewną walutą, jasną i zrozumiałą. Dla klientów taki wiarygodny komunikat, że np. doradcy finansowi prezentują pewien certyfikowany poziom kwalifikacji, uwiarygodnia usługi oferowane przez pracodawcę.


(maj 2015)

Wiadomości

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

16 października w ośrodku CEZAMAT odbyła się, zorganizowana przez IBE, konferencja Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji − od…

Więcej...
Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Już po raz dziewiąty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim…

Więcej...
Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Wydarzenie jest skierowane do instytucji certyfikujących funkcjonujących w ramach wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i podmiotów…

Więcej...
Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacji dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji był tematem seminarium, w którym wzięło udział niemal…

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Animacja "Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki"


Na portalu kwalifikacje.gov.pl  znajdziesz wszystkie oficjalne i najważniejsze informacje na temat  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. To strona dla każdego: pracownika, pracodawcy, ucznia, trenera czy osób zainteresowanych opisaniem kwalifikacji.

 

Animacja "Kwalifikacje dla wymagających"

Po co w ogóle jest Zintegrowany System Kwalifikacji? Czym  w ogóle są te kwalifikacje? Jak wygląda ich opisywanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w powyższej animacji.Cykl audycji TV „Kwalifikacje dla każdego”


Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, ten cykl audycji  będzie dla niego bardzo pomocny. Dowie się, w jaki sposób ZSK będzie działał i jak ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR