cookiesKalendarz wydarzeń

maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Ważne instytucje

Przygotowywanie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ram kwalifikacji w Unii Europejskiej jest wspierane przez programy i działania dotyczące różnych obszarów edukacji, w szczególności związane ze szkolnictwem zawodowym i szkolnictwem wyższym, a także rynkiem pracy.

Oto najważniejsze instytucje zajmujące się ramami kwalifikacji:

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
Minister Edukacji Narodowej jest ministrem koordynatorem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Co oznacza, że koordynuje i nadzoruje cały obszar zmian związanych z wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W MEN systemem kwalifikacji zajmuje się Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego obowiązują na uczelniach od 1 października 2012 r. W maju 2013 r. Polska przedstawiła na forum europejskim raport samopotwierdzenia dla szkolnictwa wyższego. Ministerstwo na bieżąco monitoruje wdrażanie ram kwalifikacji na uczelniach, czego efektem była nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 23 czerwca 2016 r., zmniejszająca obciążenia biurokratyczne uczelni.

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
Biuro koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.

Uczenie się przez całe życie
(ang. Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej obejmujący dziedzinę edukacji i doskonalenia zawodowego. Jego realizację zaplanowano na lata 2007-2013. Jest kontynuacją  działań prowadzonych wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem projektu jest rozwój różnych form uczenia się  poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w różnych krajach. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

Krajowe Centrum Europass
Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej
Misja Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej wyznaczona jest przez trzy zasadnicze priorytety:
 • Kształtowanie Europy wiedzy, czyli promocję rozwoju zróżnicowanych form edukacji i kształcenia ustawicznego, mający na celu wspieranie konkurencyjności gospodarczej Europy, przy zachowaniu priorytetów polityki spójności Unii. Dzięki temu gospodarka państw UE powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną na świecie.
 • Rozwój europejskiej przestrzeni kulturalnej – ochronę europejskiej różnorodności kulturowej we wszystkich jej przejawach, szczególnie poprzez wspieranie konkurencyjności przemysłu europejskiego w sektorze sztuk wizualnych oraz promocję różnorodności lingwistycznej oraz nauki języków obcych
 • Promowanie społeczeństwa obywatelskiego – wspieranie form aktywnego uczestnictwa obywateli, przede wszystkim młodych, w kreowaniu rzeczywistości europejskiej oraz działania na rzecz obopólnego zrozumienia i zaufania społecznego
W obszarze kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej leży inicjowanie oraz koordynacja programów w dziedzinie:
 • Edukacji i kształcenia
 • Kultury
 • Młodzieży
 • Języków obcych
 • Sportu
 • Społeczeństwa obywatelskiego


CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego)
Rolą centrum jest wspieranie Komisji Europejskiej w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE). CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy na temat roli kształcenia oraz szkolenia zawodowego w ramach polityki uczenia się przez całe życie. Centrum zajmuje się:

• przygotowaniem dokumentów dotyczących kierunków rozwoju w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wspieraniem badań w tej dziedzinie, rozpowszechnianiem wyników tych badań, prowadzenie analizy danych statystycznych i analizy politycznej w celu zapewnienia wsparcia w formułowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego,
• rozpowszechnianiem wszelkiej potrzebnej dokumentacji i informacji za pomocą własnego serwisu internetowego, publikacji, sieci, wizyt studyjnych, konferencji i seminariów,
• promocją i wspieraniem uzgodnionych działań na rzecz zacieśniania europejskiej współpracy w zakresie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia oraz szkolenia zawodowego, a także pobudzaniem zainteresowania zmieniającą się naturą zawodów i kwalifikacji zawodowych,
• tworzeniem miejsc spotkań dla zainteresowanych stron. Zgodnie z decyzją ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie na lata 2008–2013 oznacza to koordynację, w imieniu Komisji, skonsolidowanych wizyt studyjnych dla ekspertów i urzędników, dyrektorów placówek oświatowych i szkoleniowych, koordynację działania placówek świadczących usługi w zakresie poradnictwa i poświadczania doświadczenia zawodowego, a także działań partnerów społecznych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wyniki prac centrum przeznaczone są dla decydentów z instytucji europejskich i państw członkowskich oraz partnerów społecznych, którzy – co należy do sytuacji wyjątkowych – obecni są na wszystkich szczeblach polityki i praktyk w zakresie kształcenia oraz szkolenia zawodowego. Wartością dodaną centrum jest wysoka jakość analiz, ekspertyza i rozpowszechnianie informacji w celu wspierania europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.


ETF - European Training Foundation, czyli Europejska Fundacja Kształcenia (EFK)

Celem Europejskiej Fundacji Kształcenia (EFK) jest przyczynianie się, w kontekście polityki zewnętrznej Unii Europejskiej (UE), do poprawy rozwoju kapitału ludzkiego w krajach trzecich. W ramach swoich działań Fundacja stara się ułatwiać dostęp do uczenia się przez całe życie oraz zachęcać do rozwijania umiejętności i kompetencji.

Fundacja działa w sferze polityki zewnętrznej Unii Europejskiej (UE), dążąc do wspierania rozwoju systemu kształcenia zawodowego i systemu szkoleń w następujących krajach partnerskich:

 • krajach kandydujących do UE (Chorwacja, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii),
 • potencjalnych krajach kandydujących w Bałkanach Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra i Serbia),
 • krajach partnerskich południowego wybrzeża Morza Śródziemnego i południowego Kaukazu (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Rosja, Syria, Tunezja i Ukraina),
 • innych krajach zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Zarządzającą EFK na podstawie określonych kryteriów.

Fundacja zapewnia tym państwom pomoc w rozwijaniu umiejętności i kompetencji ich obywateli. Jej działania obejmują uczestnictwo w procesie reform ukierunkowanym na rozwijanie kształcenia zawodowego oraz szkolenia wstępnego i ustawicznego, jak również ułatwianie dostępu do takiego kształcenia i szkolenia. EFK pomaga także promować mobilność, współpracę między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami oraz wymianę doświadczeń i informacji między państwami członkowskimi.

W kontekście wspierania rozwoju systemu kształcenia zawodowego i systemu szkoleń w krajach partnerskich funkcje Fundacji obejmują konkretnie:

 • dostarczanie informacji, analiz strategii działania i doradzanie w kwestiach rozwoju kapitału ludzkiego,
 • rozwijanie wiedzy na temat potrzeb w zakresie umiejętności na rynkach pracy,
 • zapewnianie wsparcia w budowaniu potencjału,
 • ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń między darczyńcami, krajami partnerskimi a UE,
 • wspieranie udzielania krajom partnerskim pomocy wspólnotowej oraz analizowanie jej skuteczności (jeżeli jest to wymagane przez Komisję).


ReferNet
ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii.

Celem sieci ReferNet jest gromadzenie informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET, a także zmian i trendów w krajowej polityce w tej dziedzinie oraz prowadzenie pogłębionych analizy wdrażania wytycznych polityki europejskiej. ReferNet wspiera także działalność Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci. W Polsce rolę partnera sieci ReferNet pełni obecnie Instytut Badań Edukacyjnych.

Aktywność ReferNet skoncentrowana jest na pięciu głównych formach:

 • Raportowanie dot. polityk: dotyczy głównie zmian i reform w zakresie krajowych systemów VET, w szczególności w odniesieniu do wytycznych UE.
 • Raporty krajowe (seria: Edukacja i szkolenia zawodowe w Europie): są opisem systemu edukacji i szkolenia zawodowego w danym kraju.
 • Opisy krajowych systemów VET (seria: Spotlight on VET): jest to seria ulotek prezentujących główne cechy poszczególnych krajowych systemów VET.
 • Ankiety i artykuły tematyczne: ich zadaniem jest uzupełnianie ogólnych informacji o systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich; są one zazwyczaj związane z aktualnymi wyzwaniami w obszarze VET i priorytetami Prezydencji UE.
 • Aktualności krajowe: prezentują najnowsze wydarzenia w danym kraju w obszarze VET i są uzupełnieniem Newslettera Cedefopu.

 

EPALE - elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
Platforma EPALE to wielojęzyczna, oparta na otwartym członkostwie społeczność dla nauczycieli, instruktorów, naukowców, pracowników naukowo-dydaktycznych, decydentów i każdego, kto zajmuje się zawodowo uczeniem się dorosłych w Europie.

Główne cele: integracja środowiska kadry edukacji dorosłych; wsparcie rozwoju tej kadry i organizacji z tego obszaru; tworzenie bazy zasobów edukacyjnych i materiałów strategicznych; wsparcie działań odpowiadających na wyzwania edukacji dorosłych. Na platformie zamieszczane są ciekawe materiały edukacyjne, kalendarz wydarzeń, można też posłużyć się wyszukiwarką partnerów czy prezentowania dobrych praktyk.

EPALE to 33 kraje realizujące projekt / 24 języki, ponad 10 500 zarejestrowanych użytkowników (94% kraje Erasmusa+), ponad 245 000 odwiedzających osób, prawie 2000 zasobów, 1500 aktualności, ponad 900 wydarzeń opublikowanych przez Krajowe Biura EPALE, 287 organizacji zarejestrowanych w Partner Search. Więcej na: ec.europa.eu/epale

Ploteus - portal o możliwościach kształcenia się w Europie
Portal uruchomiony przez unię Europejską w celu scentralizowania informacji na temat możliwości uczenia się, kształcenia i szkolenia w krajach unijnych. Ma pomóc studiującym i osobom poszukującym pracy w poruszaniu się po rynku edukacyjnym Europy, ułatwić znajdowanie szkoleń z zapewnioną jakością, a więc zgodnych z ramami kwalifikacji krajów unijnych, a w efekcie zwiększać mobilność ludzi. Ploteus stale się rozwija i nie osiągnął jeszcze w pełni wszystkich zakładanych funkcjonalności, związane jest to również z zaawansowaniem krajów w budowie ich systemów kwalifikacji.

Celem Ploteusa jest docelowo:

 • ułatwienie dostępu do stron uczelni i instytucji kształcenia wyższego, instytucji kształcących dorosłych, baz danych o szkołach
 • prezentacja rozmaitych systemów edukacyjnych w Europie
 • prezentacja programów wymiany i stypendiów, takich jak Erasmus i Erasmus+, Leonardo da Vinci, Sokrates, Tempus, czyli wszystkich projektów zwiększających mobilność studentów
 • dostarczenie praktycznych informacji na temat warunków osiedlenia się w  danym kraju europejskim, kosztów życia, wymagań prawnych, poszukiwania pracy, mieszkania itp.

Na portalu można też znaleźć kontakty do instytucji, które działają w danym kraju w danym obszarze i udzielają informacji, znaleźć informacje o zasadach uznawania dyplomów, opisy ram kwalifikacji, w tym Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz raporty referencyjne krajów, porównywać kwalifikacje z jednego kraju do kwalifikacji w innym kraju, a także zapoznać się z innymi portalami czy działaniami na rzecz mobilności jak np. Europass (międzynarodowy dokument poświadczający wykształcenie i kwalifikacje) czy Eures (sieć informacji o ofertach pracy w UE).

Erasmus+
to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia  europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013.

Erasmus+ składa się z trzech akcji: Mobilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz Wsparcie reform w obszarze edukacji. Każda z akcji obejmuje pro-jekty zdecentralizowane, o których realizacji decydują narodowe agencje programu Era-smus+, oraz projekty i programy scentralizowane, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Nad całością realizacji programu czuwa Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa prio-rytety, cele i kryteria.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
funkcjonuje od 1993 roku. Inicjatywy, którymi zarządza instytucja dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Ośrodek Rozwoju Edukacji
jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania. lipca 2016 roku nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dodatkowo ORE realizuje działania na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze wychowania oraz kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego.

Wiadomości

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

16 października w ośrodku CEZAMAT odbyła się, zorganizowana przez IBE, konferencja Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji − od…

Więcej...
Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Już po raz dziewiąty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim…

Więcej...
Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Konferencja - Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyk

Wydarzenie jest skierowane do instytucji certyfikujących funkcjonujących w ramach wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i podmiotów…

Więcej...
Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacji dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji był tematem seminarium, w którym wzięło udział niemal…

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Animacja "Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki"


Na portalu kwalifikacje.gov.pl  znajdziesz wszystkie oficjalne i najważniejsze informacje na temat  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. To strona dla każdego: pracownika, pracodawcy, ucznia, trenera czy osób zainteresowanych opisaniem kwalifikacji.

 

Animacja "Kwalifikacje dla wymagających"

Po co w ogóle jest Zintegrowany System Kwalifikacji? Czym  w ogóle są te kwalifikacje? Jak wygląda ich opisywanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w powyższej animacji.Cykl audycji TV „Kwalifikacje dla każdego”


Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, ten cykl audycji  będzie dla niego bardzo pomocny. Dowie się, w jaki sposób ZSK będzie działał i jak ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR