cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Badania i analizy

Inicjatywy służące zwiększaniu mobilności uczących się, absolwentów, poszukujących pracy i pracujących w Europie.

Badanie zakończono w marcu 2012 roku. Ekspertyza uzupełniająca - zakończona w styczniu 2013 roku.

 

W ramach badania  analizie poddano funkcjonujące w Polsce programy wspierania mobilności służące realizacji polityki Unii Europejskiej w tym obszarze. Szczególną uwagę poświęcono badaniu inicjatywy Europass – sprawdzono, jak działa ona w Polsce oraz w innych państwach europejskich. Przeprowadzono analizę dokumentów, 10 wywiadów  z ekspertami, 40 wywiadów pogłębionych z beneficjentami programów mobilnościowych (przedstawiciele organizacji studenckich, organizacji pracodawców, nauczycieli, agencji rekrutacyjnych oraz publicznych służb zatrudnienia), wywiady CATI (192 wywiady z ekspertami z uczelni publicznych i prywatnych, PWSZ oraz OKE) oraz 10 wywiadów fokusowych z posiadaczami dokumentów Europass. Ponadto przeprowadzono przegląd badań międzynarodowych z lat 2000-2012 dotyczących mobilności w programach UE. Badanie zakończono w marcu 2012 roku. Ekspertyza uzupełniająca - zakończona w styczniu 2013 roku.

Wnioski z badań:

  • Największy wpływ na wzrost mobilności mają programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Wizyty Studyjne. Większość przedstawicieli organizacji studenckich oraz nauczycieli szkół zawodowych ocenia je jako bardzo efektywne lub umiarkowanie efektywne. Większość przedstawicieli agencji rekrutacyjnych oraz pracodawców ocenia je jako umiarkowanie efektywne. Wszyscy respondenci zgodnie przyznawali, że zbyt mało wiadomo o ich celach i szczegółach ich funkcjonowania.
  • Należy poprawić czytelność dokumentów Europass, zintegrować inicjatywy służące wspieraniu mobilności z krajowym systemem kwalifikacji oraz przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię promocyjną inicjatywy Europass.
  • Barierami utrudniającymi korzystanie z programów mobilnościowych są m.in.: niedostateczne wsparcie finansowe, słaba znajomość języków obcych, nadmierne obciążenie programów kształcenia, rozbieżności w programach studiów na różnych uczelniach, trudności ze znalezieniem miejsc praktyk w przedsiębiorstwach, brak przekonania pracodawców co do zasadności i użyteczności dokumentów Europass.
  • Działania w programach UE zaprojektowano tak, by przynosiły efekty na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym, a nie systemowym. Dlatego w kontekście krajowego systemu kwalifikacji zalecono udoskonalenie mechanizmów certyfikacji i uznawania nabywanych kompetencji, m.in.: wprowadzenie na poziomie instytucjonalnym przejrzystych procedur uznawania okresów kształcenia/praktyk odbytych za granicą, szersze promowanie świadectwa Europass Mobilność.

    Prezentacja badania
    Ekspertyza uzupełniająca

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR