cookiesKalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu

O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu - Dlaczego pracujemy nad zintegrowaniem systemu kwalifikacji w Polsce? Aby pomóc osobom uczącym się i pracującym, które myślą o rozwijaniu swoich kompetencji - mówiła Magdalena Dybaś, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, podczas konferencji regionalnej w Białymstoku 8 września 2014 r.


Podczas konferencji pt.: „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” dr Dybaś opowiedziała, jak funkcjonuje Europejska i Polska Rama Kwalifikacji oraz jak wygląda postęp prac nad wprowadzeniem zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. W swojej prezentacji ekspertka IBE zwróciła też szczególną uwagę na problem jakości kwalifikacji. - O jakości nie można myśleć w sposób statyczny, cały czas trzeba szukać informacji, konsultować się z osobami, które szkolą pracowników w zakresie danej kwalifikacji, a uzyskane w ten sposób dane trzeba poddawać nieustannej analizie - tłumaczyła Magdalena Dybaś.

O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu
Dr Magdalena Dybaś, IBE                                         Marta Sosnowska, WUP w Białymstoku 

O małopolskich doświadczeniach we wspieraniu kształcenia ustawicznego opowiedziała Ewa Bodzińska-Guzik, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, relacjonując, jak współpraca różnych instytucji umożliwia promowanie uczenia się przez całe życie. 

- W partnerstwie najbardziej liczą się ludzie. Działając wspólnie możemy pomóc innym w znalezieniu pracy, ułatwić im dostęp do wiedzy na temat wartościowych szkoleń oraz pokazywać nowe drogi rozwoju - mówiła prelegentka z Krakowa, tłumacząc cel działania Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Partnerstwo powstało w 2008 roku, zrzeszając początkowo 55 instytucji. Dziś w skład Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego wchodzi 131 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń z województwa małopolskiego. 

O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu
Mirosława Stankiewicz, CKU w Białymstoku            Ewa Bodzińska-Guzik, WUP w Krakowie 

- Istotnym elementem działania partnerstwa jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Federacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Ustawicznym (FREREF), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), Pôle Rhône Alpes de l’Orientation (PRAO), czy FOREM (instytucją publicznych służb zatrudnienia w Belgii), a także m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Polską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Dzięki temu partnerzy mają możliwość śledzenia na bieżąco kluczowych elementów projektu, tj. opracowywania i wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji, zmian w kształceniu dorosłych, jakości szkoleń, badania losów absolwentów uczelni, czy przebiegu opracowywania modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno - zawodowej - tłumaczyła Ewa Bodzińska-Guzik.

O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu

Marta Sosnowska, ekspertka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, przedstawiła sytuację osób młodych na podlaskim rynku pracy. Inicjatywą podjętą przez podlaski WUP jest opracowany przy współpracy z dwunastoma innymi Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Polsce „Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy”, który stanowi narzędzie pozwalające na monitorowanie i porównywanie sytuacji osób młodych w kategoriach wiekowych 15-24, 25-34 i 15-34 we wszystkich regionach Polski. W tym celu dokonano wyboru sześciu obszarów monitorowania - są to: demografia, bezrobocie, zatrudnienie, edukacja, rodzina i warunki życia oraz aktywność społeczna. Wyniki monitoringu pokazały m.in., że największy wpływ na sytuację na rynku pracy osób młodych w wieku 15-34 lata ma rozwój gospodarczy. Im bardziej zaawansowana gospodarka, tym korzystniejsza sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy. Prace nad systemem i modelem zostały objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Innym badaniem Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest Podlaski Absolwent. Badanie miało na celu poznanie i analizę losów absolwentów różnych szkół w województwie podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków szkół zawodowych, którzy stanowią największy odsetek bezrobotnych. - Wyobraźmy sobie osobę, która chce się kształcić zawodowo. Wybór odpowiedniej szkoły jest dokonywany najczęściej pod wpływem najbliższego otoczenia - rodziców, znajomych. W trakcie kształcenia pojawia się jednak pewien problem - osoby te nie chcą potem podejmować pracy w zawodzie. Ok. 25% osób po szkole zawodowej jest zarejestrowana jako bezrobotne - mówiła Marta Sosnowska powołując się na wyniki badań.  

O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu

Badania pokazały, że decyzje, podejmowane przez młodych ludzi w zakresie edukacji, nie zawsze są podejmowane w sposób świadomy. Szkoły zawodowe natomiast nie starają się poznać motywów ich wyboru. Taka sytuacja powoduje, że absolwenci nie zamierzają podejmować pracy w zawodach, w których się kształcili. Jednym z czynników pogłębiających skalę niepowodzeń absolwentów na rynku pracy jest fakt, że w trakcie nauki w szkole rzadko podejmowali dodatkowe działania podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje np. kursy językowe oraz doskonalenie umiejętności praktycznych, na co zwracają uwagę pracodawcy. - Z drugiej strony absolwent szkoły zawodowej najczęściej spośród innych badanych podejmuje pracę w zawodzie. Wynika to z tego, że już podczas praktyk zawodowych uczniowie nawiązują kontakt z pracodawcą - tłumaczyła ekspertka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

O zarządzaniu kwalifikacjami na Podlasiu

O metodach i sposobach zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych mówiła Mirosława Stankiewicz, nauczycielka z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, powołując się na przykład działalności CKU: -  Wiadomo, że zmieniający się rynek pracy wymaga ciągłego doskonalenia posiadanych kwalifikacji i kompetencji czy też uzyskiwania nowych, to oczywiste. Problemem jest, jak w praktyce to wykonać. Propozycją realizowaną przez CKU są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy te realizowane są w formie zaocznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w ten sposób realizowane jest kształcenie teoretyczne, stanowiące połowę ogólnej liczby godzin danego kursu). - Zaletą przyjętego rozwiązania jest to, iż uczestnicy kursu mogą uczyć się w najbardziej dogodnym dla siebie czasie, co sprzyja uczeniu się przez całe życie - tłumaczyła Mirosława Stankiewicz.

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, w tym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w Białymstoku, instytucji oświatowych i rynku pracy oraz doradcy edukacyjno-zawodowi z województwa podlaskiego. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Prezentacje prelegentów: 
 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR